De gegevensbeschermingsverklaring van HSR GmbH

Informatieverplichtingen van de verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 12 en artikel 13 EU-DSGVO


1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar dit privacybeleid.

Verzameling van gegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is
HSR GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefoon: +49 (0) 2845 / 2950 - 170
E-mail: info@hsr.de
Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Aan de ene kant worden uw gegevens door u verzameld en aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website binnenkomt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Een gedetailleerde beschrijving van het gebruik wordt gegeven in het verdere verloop van dit privacybeleid.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. Als u toestemming heeft gegeven, kunnen de producten van uw voorkeur worden geëvalueerd nadat u zich als klant heeft geregistreerd. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Details zijn te vinden in ons privacybeleid onder het kopje 5. analyse-instrumenten en reclame.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.
2. algemene opmerkingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
Het onderwerp van de gegevensbescherming is alomtegenwoordig bij HSR GmbH. Gegevensbescherming beschermt de mensen achter de gegevens die worden opgeslagen of verwerkt in bedrijven. De taak van de gegevensbescherming en ook het primaire doel van HSR GmbH is om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens zo worden behandeld dat er geen afbreuk wordt gedaan aan iemands persoonlijke rechten.
De Europese basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en ook de nieuwe federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) leggen de instanties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens een hele reeks verplichtingen op.
Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt als de DSGVO dit uitdrukkelijk toestaat. Essentiële basisprincipes van de DSGVO zijn:
- rechtmatigheid van de verwerking, verwerking te goeder trouw, transparantie
- Earmarking
- Gegevensminimalisatie
- Nauwkeurigheid van de gegevensverwerking
- Opslagbeperkings- en blusconcepten
- Integriteit en vertrouwelijkheid
Verantwoordelijk handelen bij de omgang met persoonlijke gegevens, maar ook het risicobewust gebruik van IT-systemen en -toepassingen zijn verdere centrale doelstellingen van HSR GmbH.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe dit gebeurt en met welk doel.
We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatieplicht van de verantwoordelijke persoon en rechten van de betrokkene
de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon en, in voorkomend geval, zijn plaatsvervanger
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is
HSR GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefoon: +49 (0) 2845 / 2950 - 170
E-mail: info@hsr.de
Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
privacy@hsr.de

Doel van de verzameling, de verwerking of het gebruik van de gegevens
HSR is een innovatief en groeiend bedrijf in de hydrauliekindustrie met vestigingen in heel Duitsland. De kernactiviteit van HSR is het leveren van diensten met betrekking tot de hogedrukverbindingen van technische installaties in de industrie en de bouwsector.
Het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd om ons bedrijfsdoel te bereiken of om secundaire doeleinden te ondersteunen, zoals het geven van advies aan klanten.
De onderneming verzamelt, verwerkt en gebruikt dus uitsluitend persoonsgegevens voor het opstellen en uitvoeren van contracten, uit een gerechtvaardigd belang, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkene.
Groepen betrokken personen en gerelateerde gegevens of gegevenscategorieën
De betrokken groepen personen zijn
- huidige werknemers,
- ex-werknemers,
- Aanvragers,
- Geïnteresseerde partijen,
- klanten,
- leveranciers,
- Dienstverlener en
- andere zakenpartners.
De relevante gegevens omvatten alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om het betreffende doel te bereiken.
HSR GmbH richt zich op haar websites of mobiele applicaties niet op kinderen als doelgroep.

Juridische grondslag
De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als een wet dit toestaat, dat wil zeggen als er een wettelijke basis bestaat.
Zowel de DSGVO als de BDSG definiëren echter verdere mogelijkheden.
In ons bedrijf worden persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Dit zijn onder andere,
indien toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is verkregen (art. 6 lid 1 sub a DSGVO),
of
indien persoonsgegevens moeten worden verwerkt om een contract uit te voeren of om een contract te initiëren (artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO),
of
indien wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting art. 6 lid 1 lit. c DSGVO),
of
indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van een rechtmatig belang of op basis van een rechtmatig belang van een derde partij (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO)
Bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en de contractpartijen hanteren wij altijd een strikte norm ten gunste van de betrokkene.

Potentiële ontvangers van gegevensoverdrachten
De potentiële ontvangers van doorgegeven persoonsgegevens zijn
overheidsinstellingen, wanneer er een wettelijke verplichting bestaat,
dienstverleners en andere zakelijke partners, voor zover dit noodzakelijk is om het betreffende doel te bereiken en een wettelijke bepaling dit toestaat of vereist of de betrokkene hiermee heeft ingestemd.

Geplande gegevensoverdracht naar derde landen
Indien gegevensverstrekking aan derde landen noodzakelijk is, gebeurt dit uitsluitend voor het sluiten of uitvoeren van contracten - voor zover dit niet in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene - waarbij rekening wordt gehouden met alle eisen op het gebied van gegevensbescherming. Indien het de bedoeling is de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, zal de gegevensoverdracht gebaseerd zijn op een adequaatheidsbeslissing. Mocht er toch een gegevensoverdracht plaatsvinden, dan willen wij erop wijzen dat er passende garanties of bindende interne regels voor gegevensbescherming zijn, of dat bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en de contractpartijen altijd een strenge norm ten gunste van de betrokkene wordt gehanteerd. De documenten die de nodige garanties bieden, kunnen worden verkregen bij de functionaris voor gegevensbescherming op privacy@hsr.de.

Standaardperioden voor het wissen van gegevens
De verwijdering van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of contractuele voorschriften voor het verwijderen van gegevens, rekening houdend met wettelijke of contractuele verplichtingen tot het bewaren van gegevens.
De verwijdering van persoonsgegevens die niet onderworpen zijn aan een wettelijke of contractuele verplichting om ze te bewaren of te verwijderen, wordt onmiddellijk uitgevoerd nadat ze overbodig zijn geworden voor de vervulling van het betreffende doel.

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming
De betrokkene heeft verschillende rechten op het gebied van gegevensbescherming. Deze rechten worden hieronder toegelicht. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen de bovengenoemde contactgegevens worden gebruikt.

Recht op informatie, correctie en verwijdering
Elke betrokkene heeft het recht van toegang van de voor de verwerking verantwoordelijke tot de betrokken persoonsgegevens en het recht deze gegevens te corrigeren of te wissen of op beperkte wijze te laten verwerken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht te verkrijgen om de gegevens over te dragen.

Herroepingsrecht
Elke betrokkene heeft het recht om zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan het moment van de intrekking is uitgevoerd.

Recht van beroep
Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als hij of zij van mening is dat zijn of haar rechten met betrekking tot gegevensbescherming zijn geschonden.

Recht op informatie
Iedere betrokkene heeft het recht te weten of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet verstrekken van deze gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering
Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering vindt plaats. Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon door middel van algoritmen te evalueren. Een geautomatiseerde individuele beslissing wordt gedefinieerd als een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op algoritmen zonder enige aanvullende menselijke verificatie. In een onderneming vindt dit plaats conform art. 22 DSGVO en kan de betrokkene, indien nodig, zijn of haar rechten uit hoofde van art. 22 lid 1 DSGVO doen gelden.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van het recht inzake gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.
 

3. functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
U kunt contact met hem opnemen via privacy@hsr.de.

4. gegevensverzameling op onze website

Cookies
De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. HSR GmbH gebruikt deze cookies voornamelijk om uw bestellingen in de online shop te verwerken. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden
Wij verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:
- Browsertype en browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- Verwijzende URL
- Gastheernaam van de toegang tot de computer
- Tijdstip van de serveraanvraag
- IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De basis van de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO, het legitieme belang van de beheerder van de website bij een correcte weergave van de aanwezigheid op het internet en de garantie van een veilige werking van de website.

Contactformulier
Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen.
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het onderhouden van het contact met u, onze klanten, en bij het verbeteren van de kwaliteit van ons advies. (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Indien het doel van het contact het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Een uitzondering hierop kunnen wettelijke opslagverplichtingen zijn.
 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van het contract (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om de gebruiker te factureren.
De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersinformatie omgaat, zie het privacybeleid van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Verwerking van de bestelgegevens
Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen, of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte "Opting out of data collection".

Google Analytics Remarketing
Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Met deze functie kunt u het advertentiepubliek dat met Google Analytics Remarketing is gecreëerd, koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen geïnteresseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die voor u op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.
Als u Google toestemming heeft gegeven om dit te doen, zal Google uw web- en app-browsinggeschiedenis koppelen aan uw Google-account voor dit doel. Hierdoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich aanmeldt met uw Google-account.
Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authentieke gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om ons te helpen bij het definiëren en creëren van doelgroepen voor cross-device advertising.
U kunt zich afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren, door deze link te volgen www.google.com/settings/ads/onweb/.
De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, letter a, DSGVO). Voor het verzamelen van gegevens die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.
Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op het volgende adres
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze website. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de gebruiker op de website doorbrengt of muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Optimaliseren
Onze website maakt gebruik van de webanalyse- en optimalisatiedienst "Google Optimize", die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google Optimize"). We gebruiken de Google Optimize-service om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren door nieuwe functies en inhoud beschikbaar te stellen aan een percentage van onze gebruikers en veranderingen in het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie hoofdstuk Google Analytics).
Google Optimize maakt gebruik van cookies om te helpen bij het optimaliseren en analyseren van uw gebruik van onze website. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder hebben ondertekend, wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over optimaliseringstests en gerelateerde websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik te leveren.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser hierop aan te passen. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google, dat kan worden geraadpleegd op http://www.google.com/policies/privacy.

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om websitetags te beheren via één enkele interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies geplaatst en er wordt geen persoonlijke informatie verzameld. De Google Tag Manager triggert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.
Meer informatie over de Google Tag Manager is te vinden op de volgende link: www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Gebruik van de SalesViewer® technologie:
Op deze website wordt de SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimaliseringsdoeleinden op basis van de legitieme belangen van de website-exploitant (Art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, die dient voor het verzamelen van bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd met behulp van een niet-recupereerbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.
De gegevens die in het kader van Salesviewer zijn opgeslagen, worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door te klikken op deze link www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Een opt-out cookie voor deze website wordt op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
6. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens die u ons heeft verstrekt om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u uw abonnement heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor registratie) blijven onaangetast.
 

Nieuwsbrief2Go
Newsletter2Go ("Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn) wordt gebruikt als software voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden doorgestuurd naar Newsletter2Go GmbH.
De dienstverlener wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen volgens artikel 6 lid 1 letter f DSGVO en een orderverwerkingscontract volgens artikel 28 lid 3 zin 1 DSGVO.
Newsletter2Go is verboden om uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die is geselecteerd volgens de eisen van de basisverordening gegevensbescherming en de federale wet op de gegevensbescherming.
Meer informatie vindt u hier: www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
Newsletter2Go is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief worden opgeslagen en verwerkt op de servers van Newsletter2Go in Duitsland. De gegevens worden niet naar het buitenland overgedragen. Alle dispatchservers hebben ook dedicated IP's.
Newsletter2Go is bovendien gecertificeerd als "dienstverlener met gecertificeerd databeveiligingsmanagement" met het TÜVRheinland certificaat. De implementatie van de gecertificeerde gegevensbescherming wordt regelmatig gecontroleerd door TÜV Rheinland. Naast de eisencatalogus van TÜV Rheinland dienden ook de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Telecommunicatiewet (TKG) en de Telemediawet (TMG) als basis voor de audit.

Opslagtermijn
De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en zullen worden verwijderd van onze servers en van de servers van Newsletter2Go nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.
Meer details vindt u in het gegevensbeschermingsreglement van Newsletter2Go op: www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.
Sluiting van een contract voor de verwerking van ordergegevens
Wij hebben een contract getekend met Newsletter2Go waarin wij ons verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan hier worden bekeken.
Gegevensanalyse door Nieuwsbrief2Go
"Newsletter2Go biedt uitgebreide analysetools en maakt onder andere gebruik van Google Analytics. Met behulp van Newsletter2Go zijn we in staat om onze nieuwsbrief campagnes te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links er eventueel zijn aangeklikt. Zo kunnen we onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt.
We kunnen ook zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties werden uitgevoerd na het openen/klikken (omrekeningskoers). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of u een aankoop heeft gedaan nadat u op de nieuwsbrief heeft geklikt.
Newsletter2Go stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief in verschillende categorieën in te delen ("clustering"). Daarbij kunnen de ontvangers van de nieuwsbrief worden ingedeeld naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kan de nieuwsbrief beter worden aangepast aan de respectievelijke doelgroepen.
Toch hebben wij geen invloed op welke gegevens door Newsletter2Go worden bepaald en eventueel opgeslagen.
Meer informatie vindt u in de beschrijving van de functies en het privacybeleid van Newsletter2Go.
Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van Newsletter2Go vindt u in de volgende link:
https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/

 

7. plugins en gereedschap
YouTube
Integratie van YouTube-video's
We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "extended data protection mode", wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.
Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan YouTube, moet u uitloggen van YouTube voordat u de video kunt afspelen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
YouTube wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Maps
Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.
Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie die u op de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u toegang krijgt tot een kaart. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google Maps is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 

Vimeo
We integreren video's van het "Vimeo"-platform van de provider Vimeo Inc., Attentie: Juridische afdeling, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, op onze website. Privacybeleid: vimeo.com/privacy. Wij wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar de verklaring inzake gegevensbescherming (https://policies.google.com/privacy) en de opt-out opties voor Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

8. uitsluiting van aansprakelijkheid/onttrekking
De gegevensbeschermingsverklaring van HSR GmbH is niet van toepassing op toepassingen, producten, diensten, websites of sociale-mediafuncties van derden die via door ons ter informatie ter beschikking gestelde links kunnen worden benaderd. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website van HSR GmbH, zodat het mogelijk is dat informatie over u door derden wordt verzameld of doorgegeven. HSR GmbH heeft geen enkele invloed op de websites van derden en geeft geen aanbevelingen of garanties over deze websites of hun privacypraktijken. We raden u aan om het privacybeleid van alle websites waarmee u mogelijkerwijs communiceert door te nemen voordat u toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.