Leverings- en Betalingsvoorwaarden

I.1. Toepassingsgebied

De hierna vermelde voorwaarden zijn, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden inzake productie- en montagewerkzaamheden (hierna genoemd “de bijzondere voorwaarden” – zie Titel II), van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten inzake producten, diensten en werkzaamheden aangeboden of uitgevoerd door HSR Belgium.

Het aanvaarden van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle eventueel afwijkende contractuele voorwaarden van de klant.

Afwijkingen op de algemene voorwaarden van HSR Belgium zijn alleen geldig, als ze door HSR Belgium schriftelijk bevestigd worden. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene voorwaarden en / of bijzondere voorwaarden van HSR Belgium van kracht.

I.2. Aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van HSR Belgium zijn vrijblijvend. Bestellingen door de klant, mondeling dan wel schriftelijk, gelden als onherroepelijk. HSR Belgium is slechts gebonden indien zij de bestelling van de klant schriftelijk heeft bevestigd. Vergissingen, communicatiefouten en / of schrijffouten in de aanbiedingen, bevestigingen, facturen of andere documenten van HSR Belgium zijn niet bindend.

I.3. Prijzen

De prijzen, zoals vermeld in de aanbieding of bestelling, zijn indicatief en tevens exclusief BTW, andere belastingen, vracht, transport-, afleverings- en afvoerkosten. Prijzen van producten zijn tevens exclusief montage en installatie en zijn berekend zoals hieronder bepaald., tenzij schriftelijk anders is bedongen. De definitieve prijs wordt berekend op basis van de prijzen en rabatten, die gelden op de dag van de verzending. Indien de berekende prijs lager ligt dan de indicatieve prijs, dan blijft de prijs zoals vermeld in de offerte of bestelling gelden.

I.4. Leveringstijden

Opgegeven of overeengekomen leveringstijden zijn enkel benaderend en een eventuele vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk bedongen. Opgegeven of overeengekomen leveringstijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door HSR Belgium benodigde producten en gegevens. Indien ten gevolge van een wijziging in de werkomstandigheden en / of de niet tijdige levering van door HSR Belgium benodigde producten en gegevens vertraging ontstaat, worden de leveringstijden voor zover nodig verlengd. In geval de opgegeven of overeengekomen leveringstijden verstrijken ten gevolge van bedrijfsstoringen (met inbegrip van sociale acties), dan is HSR Belgium voor de duur van de storing, vrijgesteld van de plicht tot leveren. In geval van overmacht (Force Majeure) is HSR Belgium gerechtigd, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, waardoor zij niet langer aan enige leveringstijd kan gehouden worden of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige aanspraak op schadevergoeding. Als tijdstip van levering geldt de dag, waarop de goederen het fabriek / filiaal resp. magazijn van HSR Belgium verlaten. Deelleveringen zijn toegestaan. Bij gedeeltelijke leveringen geldt elke afzonderlijke levering als een zelfstandige zaak.

I.5. Verzending

Verzending vindt plaats op rekening en risico van de koper af fabriek / filiaal resp. magazijn HSR Belgium. HSR Belgium bepaalt de wijze van verzenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. HSR Belgium is alleen dan gehouden om de verzending te verzekeren, indien zij zich daartoe schriftelijk verbonden heeft.

I.6. Betaling

De betaling van de prijs dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Deze korting wordt niet toegekend voor facturen met betrekking tot de werkzaamheden inzake productie en montage. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest ten belope van 12% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf factuurdatum. Daarenboven zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet betaalde bedrag eveneens verschuldigd zijn. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Alle eventuele kosten verbonden aan de acceptatie van wissels en het inlossen van cheques of wissels vallen ten laste van de klant. De klant is niet gerechtigd enige betaling in te houden tenzij mits schriftelijke toestemming van HSR Belgium of krachtens een in kracht van gewijsde getreden vonnis. Bestaat er op grond van een SEPA-belastingsopdracht van de cliënt het recht, de vorderingen jegens de cliënt via een belastingsopdracht te incassereren, verklaart de cliënt zich ermee akkoord, dat hem uiterlijk 3 kalenderdagen voorafgaande aan de dag van de geplande afboeking van een SEPA-opdracht (uitvoeringsdatum) een informatie hierover vooraf (pre-notification) toegezonden wordt.

I.7. Klachten

Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen de vijf werkdagen na levering en in ieder geval voor de verwerking of de inbouw van de producten, of vaststelling van het gebrek, door de klant bij aangetekend schrijven gemeld te worden aan de maatschappelijke zetel van HSR Belgium

I.8. Garantie

HSR Belgium garandeert aan de klant dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De voornoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden. In geval van toepassing van de Belgische consumentenwetgeving geldt een garantieperiode van twee jaar. Indien geleverde producten niet voldoen aan deze garantie, dan dient de klant HSR Belgium hiervan, overeenkomstig artikel I.7., in kennis te stellen. HSR Belgium garandeert, bij gebreken aan de goederen, dat zij, naar eigen keuze, in eerste instantie zorg zullen dragen voor herstelling dan wel voor vervangende levering. Een vervangende levering kan pas uitgevoerd worden als absoluut vastgesteld is dat er inderdaad recht bestaat op garantie. Deze vaststelling van het recht op garantie gebeurt door onderzoek in de fabriek, filiaal resp. magazijn van HSR Belgium. Hiertoe dienen de goederen op kosten van de klant aan HSR Belgium toegestuurd te worden. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HSR Belgium, derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachtten aan te brengen aan het product of het hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Indien voormelde herstelling of vervangende levering niet binnen een redelijke termijn tot stand komt, dan kan de klant naar zijn eigen keuze een vermindering van de prijs dan wel de ontbinding van het contract eisen.

I.9. Aansprakelijkheid – Schadevergoeding

Indien door HSR Belgium geleverde producten gebrekkig zijn, is diens aansprakelijkheid jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel I.8. is geregeld. HSR Belgium is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade, waaronder begrepen gevolgschade, zaakschade en / of persoonsschade, ontstaan door welke oorzaak dan ook in geval van levering van producten en uitvoering van productie- of montagewerkzaamheden, behoudens in geval van opzettelijke fout van HSR Belgium. HSR Belgium is tevens niet aansprakelijk voor zware en / of opzettelijke fout van haar aangestelden bij levering van producten en/of uitvoering van productie- of montagewerkzaamheden. Onverminderd het bovenstaande is HSR Belgium bij levering van producten en/ of uitvoering van productie- of montagewerkzaamheden niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove fout en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant

I.10. Recht tot teruggave

Bij teruggave van de goederen, op verzoek van de klant, wordt een bedrag van 15% van het nettobedrag van de teruggeven goederen, doch minstens 7,50 EUR, in rekening gebracht als vervanging voor de kosten van controle etc. Er bestaat ten aanzien van HSR Belgium geen enkele verplichting tot terugnemen van correct geretourneerde goederen. Bijzondere types en speciale op maat gemaakte goederen zijn uitgesloten van ruil. De verzendkosten voor de retournering van de goederen zijn voor rekening van de klant.

I.11. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling (bij betaling door middel van een cheque of wissel tot aan de verzilvering daarvan) van alles wat aan HSR Belgium uit hoofde van de overeenkomst toekomt, blijven de geleverde goederen eigendom van HSR Belgium. De koper is zolang niet gerechtigd om de goederen zonder toestemming aan een derde in eigendom over te dragen, te verpanden of enig ander recht verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies van de producten en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering en vanaf de verzending over op de koper. Het eigendomsvoorbehoud betreft ook die zaken, die door verwerking of omvorming van door HSR Belgium geleverde goederen zijn geproduceerd.

I.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

I.13. Slotbepalingen

De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Veranderingen en nevenafspraken met betrekking tot de leverings- en betalingsvoorwaarden evenals met betrekking tot de bijzondere voorwaarden, dienen, met het oog op hun effect, schriftelijk vastgelegd te worden.

TITEL II – BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE PRODUCTIE- EN MONTAGE-WERKZAAMHEDEN

II.1. Toepassingsgebied

De hiernavermelde bijzondere voorwaarden gelden in het bijzonder voor alle productie- en montagewerkzaamheden, die in of buiten de filialen van HSR Belgium uitgevoerd en toegepast worden. Daarnaast zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (zie Titel I) onverkort van toepassing.

II.2. Bestellingen (plaatsen van opdracht)

Voor zover er niets anders is vastgesteld, geldt door het louter plaatsen van de opdracht de volgende prestatie, zijnde het wisselen van defecte slang- en buiskoppelingen, het vakkundig bepalen van het type aansluiting en de maat en het maken van de nieuwe verbinding. Een schriftelijke opdrachtbevestiging krijgt de klant alleen op diens uitdrukkelijke wens. Het leveren van planningen zijn uitgesloten van het leverings- en prestatieomvang van HSR. HSR is puur uitvoerend actief en kan geen constructieve interpretaties en beslissingen treffen. Dit geldt vooral bij nieuwe installaties. Het aanleggen van slang- en buiskoppelingen vindt uitsluitend plaats op grond van duidelijk gedefinieerde technische aanwijzingen van de klant. Hetzelfde geldt voor componenten, die op grond van tekeningen en aanwijzingen worden gemaakt. Eventuele ontbrekende informaties van de klant zijn uitsluitend zijn risico en kunnen niet leiden tot aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook jegens HSR. In geval van mondeling, in het bijzonder telefonisch, geplaatste opdrachten draagt de klant het risico en de kosten van eventuele communicatiefouten en de daaraan te wijten foutieve bestellingen en foutieve leveringen en/of uitvoeringen.

II.3. Uitvoering van de opdracht, plichten van de klant

De opdracht wordt ter plekke bij de klant, op de werkplek van de machine of in een fabriek / filiaal resp. magazijn van HSR Belgium uitgevoerd. De klant is verplicht om bij de plaatsing van de opdracht het tijdstip van de uitvoering van de opdracht te verzekeren en tevens aan alle noodzakelijke plaatselijke en zakelijke voorwaarden op de bouwplaats te voldoen, zoals onder meer, doch niet limitatief, alle maatregelen te treffen voor een veilige uitvoering van de opdracht. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kan HSR Belgium de opdracht weigeren en de tot dan toe ontstane kosten in rekening brengen. Voor het gebruik van niet geheel door HSR Belgium geleverde onderdelen of componenten, of van onderdelen die door onze medewerker niet meer als feilloos functionerend worden geacht, zal HSR Belgium beslist geen aansprakelijkheid dragen. Dit geldt vooral ook dan, als de klant de montage zelf ter hand neemt.

II.4. Kostenberaming, meerkosten en verval van de opdracht

De vergoeding voor de uitvoering van de productie- en montagewerkzaamheden wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten. Kostenberamingen geven alleen vrijblijvende kostenschattingen weer en zijn geen definitieve verklaringen over de hoogte van de kosten voor de productie en montage. De klant draagt alle meerkosten, die ontstaan:

  • uit niet-naleving van diens verplichting zoals bepaald in artikel II.3.,
  • door het onnodig of voortijdig bestellen van een HSR-medewerker
  • door het reeds (door de klant of door een derde) uitgevoerd zijn van de werkzaamheden bij aankomst van de HSR-medewerker
  • door onderbreking of vertraging van de werkzaamheden buiten de schuld van HSR Belgium om

Mocht HSR Belgium vaststellen dat, in geval van een defect, de oorzaak van het defect niet aan een defecte hogedrukkoppeling is te wijten en uitvoering van de opdracht daarmee komt te vervallen, dan heeft HSR Belgium het recht, de hiervoor ontstane kosten in rekening te brengen. Dit geldt, zonder hiertoe beperkt te zijn, voor de aan de foutieve analyse bestede werktijd, de voorrijkosten, evenals de kosten voor materialen, die door HSR Belgium bij de voorbereiding van de opdracht gemaakt zijn.

II.5. Klachten wegens gebreken, verjaring

HSR Belgium garandeert, dat haar productie- en montagewerkzaamheden vrij van gebreken worden uitgevoerd. De garantie voor de productie- en montagewerkzaamheden, evenals de verjaring daarvan zijn in overeenstemming met de betalings- en leveringsvoorwaarden van HSR Belgium. Klachten wegens gebreken zijn niet geldig, als een eventueel defect te wijten is aan geweld van buitenaf, normale slijtage, foutieve bediening of onvakkundig gebruik. Van onvakkundig gebruik is meer bepaald, maar niet exhaustief, sprake, indien slangen geknakt zijn, de aangegeven buigradius niet is toegepast, lekkage van de slangen of slangen niet regelmatig gecontroleerd en geïnspecteerd zijn. Klachten wegens gebreken zullen tevens niet geldig zijn, wanneer in overleg met de klant slechts voor een voorlopige instandhouding van het defect werd gekozen en daarbij toch gebreken of schade als gevolg van de gebreken optreden.